disclaimer

disclaimer van annemievanderzand.nl

Op de activiteiten van annemievanderzand.nl zijn wetten en regels van toepassing, evenals de disclaimer onderstaand voor de informatie en dienstverlening via onze website.

De informatie zoals opgenomen op de website van annemievanderzand.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.

Ik heb uiterste zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, maar  ik kan u niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Annemievanderzand.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Annemievanderzand.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Auteursrecht

Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van annemievanderzand.nl.

Alle foto’s, video’s beeldmaterialen, teksten en niet nader gespecificeerde materialen op annemievanderzand.nl en andere (sub)domeinen  geregistreerd door annemievanderzand.nl zijn het exclusieve eigendom van Annemie van der Zand en diens eigenaar, en worden beschermd door het auteursrecht en internationale auteursrechtafspraken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Het is niet toegestaan beeldmateriaal, foto’s of teksten te downloaden, anders dan noodzakelijk om de website van annemievanderzand.nl te kunnen bezoeken. 

Het is niet toegestaan foto’s, beeldmateriaal of teksten te kopiëren, publiceren, verveelvoudigen, opslaan, te bewerken of te veranderen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van annemievanderzand.nl, inclusief het nakomen van eventuele geldelijke afspraken, tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld staat. 

Afgeleid werk, zoals het gebruiken van foto’s als basis voor een andere foto, illustratie of kunstuiting is een inbreuk op het auteursrecht.

Elke inbreuk op het auteursrecht zal bestraft worden met een verhoging van 300% bovenop de actuele commerciële waarde van de foto, het beeldmateriaal of de tekstuele inhoud van deze websites, en bovendien gevolgd worden door juridische procedures

Neem gerust contact met mij op bij vragen.